Whatsapp
Hızlı İletişim
Hızlı İletişim+90 216 305 95 77+90 216 305 19 69info@oktrade.com.tr
ANASAYFA KURUMSAL DİSTRİBÜTÖRLÜKLER ÜRÜNLER GÜNCEL İLETİŞİM
- ÜYELİK -
GİRİŞ YAP KAYIT OL EN

- KURUMSAL -

Aydınlatma Metni ve Verilerin Saklanması

 

 

 

OKTRADE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş

 

AYDINLATMA METNİ

 

 1. Politikanın Amacı ve Kapsamı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamınca Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. KVKK hükümlerine göre kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlusu olarak nitelendirilmektedir. KVKK kapsamındaki aydınlatma metnimize, www.oktrade.com.tr adlı internet sitesi üzerinden erişebilirsiniz. Çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla yaptığımız işlemlere ilişkin kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Oktrade Kimya San. Ve Tic. A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda, amaçlarla ve hukuki sebeplerle işlenecektir.

Bu Aydınlatma Metni, Oktrade Kimya’nın veri sorumlusu olarak kişisel verilerini işlediği gerçek kişilerin KVKK’nın 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Şeffaf ve hesap verebilir olma Oktrade Kimya için önemlidir. Bu çerçevede, bu Aydınlatma Metni’ni mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmenin yanında, kullanıcılarımıza iyi bir müşteri deneyimi yaşatabilmek adına hazırladık. Bu kapsamda, Aydınlatma Metni’nde; veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve ilgili kişinin KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarına ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Oktrade Kimya, Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları, yargı kararları, kişisel veri işleme ve/veya aktarma yöntemlerinin, amaçlarının, sebeplerinin değişmesi veya benzer gelişmeler olması durumunda güncelleyebilir. Aydınlatma Metni’nin güncellenmesi halinde, güncel metin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır. Oktrade Kimya, kişisel verilerin işlenmesine ve/veya aktarılmasına ilişkin faaliyetleri çerçevesinde internet sitesi üzerinden başkaca aydınlatma metinleri, kurallar, koşullar veya sair açıklamalar yayınlayabilir. Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan hususlara ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde fturhan@oktrade.com.tr e-posta adresinden bizlerle iletişime geçmenizi rica ederiz.

2. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Yasal Dayanaklar

Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması öncelikli hedeflerimizdendir. Oktrade Kimya tarafından kişisel verileriniz; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, KVKK, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde işlenmektedir.

Oktrade Kimya, kişisel verileri; internet sitesi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla; görsel, işitsel, fiziksel, elektronik, sözlü veya yazılı olarak; ticari ilişki kurmak, iş başvurusu almak, teklif vermek, sözleşme ilişkisi tesisi, kanunlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirme amaçlarıyla ve/veya meşru menfaatleri çerçevesinde; KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda işlemektedir.

 

3. İşlenen Kişisel Veriler

İşlenen kişisel verileriniz, Oktrade Kimya ile kurmuş olduğunuz hukuki ilişkinin niteliğine göre değişiklik gösterebilir. Bununla birlikte, işlediğimiz kişisel veriler müşterilerimiz için aşağıdaki gibidir:

KİMLİK ad, soyadı, kimlik bilgileri, doğum tarihi, ehliyet bilgileri, pasaport numarası gibi iş ortaklarımızlakurulan sözleşmelerde kullanılan kimlik bilgileri

İLETİŞİM e-posta adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, fax numarası, adres gibi kişisel verileriniz

FİZİKSEL MEKAN

GÜVENLİĞİ işitsel ve görsel kayıtlar

MÜŞTERİ İŞLEM Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi vb.

FİNANS iş ortaklarımızın iban bilgisi, banka hesabı bilgisi, kart numarası bilgisi gibi kişisel verileri

İşlediğimiz kişisel veriler çalışanlarımız için aşağıdaki gibidir:

KİMLİK ad, soyadı, kimlik bilgileri, doğum tarihi, ehliyet bilgileri, pasaport numarası gibi çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızla kurulan sözleşmelerde kullanılan kimlik bilgileri

İLETİŞİM e-posta adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, fax numarası, adres gibi kişisel verileriniz

ÖZLÜK çalışanlarımızın sgk kayıtları, mesleki deneyim ve tecrübeleri, diploma bilgileri gibi kişisel veriler

FİZİKSEL MEKAN

GÜVENLİĞİ işitsel ve görsel kayıtlar

FİNANS çalışanlarımızın iban bilgisi, banka hesabı bilgisi, kart numarası bilgisi gibi kişisel verileri

MESLEKİ DENEYİM diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri vb.

SAĞLIK çalışanlarımıza ait sağlık raporu verileri

İşlediğimiz kişisel veriler çalışan adaylarımız için aşağıdaki gibidir:

KİMLİK ad, soyadı, kimlik bilgileri, doğum tarihi, ehliyet bilgileri, pasaport numarası vb.

İLETİŞİM e-posta adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, fax numarası, adres gibi kişisel veriler

FİZİKSEL MEKAN

GÜVENLİĞİ işitsel ve görsel kayıtlar

MESLEKİ DENEYİM diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri vb.

İşlediğimiz kişisel veriler tedarikçilerimiz için aşağıdaki gibidir:

İLETİŞİM e-posta adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, fax numarası, adres gibi kişisel veriler

LOKASYON Bulunduğu yerin konum bilgileri, mal ve hizmet alımlarının konum bilgileri vb.

MÜŞTERİ İŞLEM Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi, talep bilgisi v.b.

FİNANS İBAN bilgisi, banka bilgileri, ödeme aracı verileri, kredi bilgileri vb.

FİZİKSEL MEKAN

GÜVENLİĞİ işitsel ve görsel kayıtlar

4. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

KVKK uyarınca kişisel veriler, kural olarak ilgili kişinin açık rızası bulunmaksızın işlenememektedir. Oktrade Kimya mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi işlemektedir.

Bu çerçevede, kişisel verilerinizin işlenme amaçları aşağıdaki gibidir:

• Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

• Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

• Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

• Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

• Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

• Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

• Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

• Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

5. Şirketimizin Kanun’dan Doğan Hak ve Yükümlülükleri

Şirketimiz tarafından kişisel veriler, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak;

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,

• Doğru ve güncel olarak,

• Belirli, açık ve meşru amaçlar güderek,

• İşleme amaçlarıyla bağlantılı,

• Sınırlı ve ölçülü bir biçimde,

Kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilmek suretiyle, KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen şartlara dayanarak işlenmektedir ve aktarılmaktadır.

Oktrade Kimya ile paylaşılan kişisel veriler, Oktrade Kimya ‘nın gözetimi ve kontrolü altındadır. Oktrade Kimya, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak aşağıdaki idari ve teknik güvenlik önlemlerini aldığımızı belirtmek isteriz. Bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için çalışanlara yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturulmuştur.

Kâğıt ortamındaki kişisel veriler, kilitli dolaplarda muhafaza edilmekte olup bu ortamlara sadece yetkili kişilerin erişim izni bulunmaktadır.

Şirket içinde şifreleme sistemi ile yalnızca belirlenen çalışanların erişimi sağlanmaktadır.

Oktrade Kimya, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Oktrade Kimya’nın ilgili kişisel veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Oktrade Kimya’nın uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

6. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, yürürlükteki mevzuat ve/veya ilgili kişilerin verdiği açık rıza çerçevesinde gerçekleşmektedir. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütebilmek için mali müşavirlerimizle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, ödeme hizmeti sağlayan kuruluşlarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve ilgili iş ortaklarımızla ve de bir sözleşme ilişkisi kapsamında hizmet aldığımız üçüncü kişilerle, avukatlarımızla, danışmanlarımızla ve kanunen yetkili kamu kurum ve özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilmektedir.

7. İlgili Kişinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesine göre ilgili kişi;

• Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Belirtilen bu haklarınızı kullanmak için, bu yöndeki talebinizi KVKK’nın 13. maddesi doğrultusunda ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, Oktrade Kimya’nın “Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi Nuvo Dragos A Blok No:12/A İç Kapı No:142 Maltepe/İSTANBUL” adresine, adınızı ve soyadınızı ve de imzanızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil iseniz uyruğunuzu, pasaport numaranızı veya varsa kimlik numaranızı, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizi, bildirime esas elektronik posta adresi ve telefon numaranızı ve de talep konusunu ve kimliğinizi tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeleri eklemek sureti ile yazılı olarak, KVKK konusunda genel bilgiler almak için e-posta marifetiyle başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuz Oktrade Kimya tarafından değerlendirilecek ve otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir.

Veri Sorumlusu : Oktrade Kimya San. Ve Tic. A.Ş.

VKN / VD : 6390847681/ Yenikapı

Adres : Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi Nuvo Dragos A Blok No:12/A İç Kapı No:142 Maltepe/İSTANBUL

E-posta : fturhan@oktrade.com.tr

İletişim Telefonu : 0535 224 14 86

 

VERİLERİN SAKLANMASI

 

Kişisel Verilerin Saklanması ve Kişisel Verilerin İmhasını Gerektiren Sebepler

Oktrade, ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre varsa bu süreye uyar; yoksa verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. Oktrade toplanan kişisel verilerin gelecekte kullanılması ihtimalinin varlığına dayanarak veri saklamaz. Kanun’da belirtilen kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, kişisel veriler Oktrade tarafından re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, kişisel veriler Oktrade tarafından re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Oktrade, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini gerektiren sebeplerin ortaya çıkması halinde, duruma göre re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı seçer. İlgili Kişinin talebi üzerine yapılan silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemlerinde İlgili Kişiye seçilen yöntem gerekçesi ile açıklanır. Oktrade’nin Kanun uyarınca Veri İşleyen olarak kabul edildiği hallerde Şirket, söz konusu kişisel verileri silerken, imha ederken ya da anonim hale getirirken Veri Sorumlusunun talep ve talimatlarına uygun hareket etmekle yükümlüdür. Bu veriler için saklama ve imha süreleri veri bazında Veri Sorumlusunun talimatına göre belirlenecektir. Ancak Şirket ilgili verileri, Veri Sorumlusu ile bir sözleşmesel ilişkisi içinde bulunması halinde, bu sözleşmesel ilişkiyi kanıtlayıcı delil olarak kanunda öngörülen zamanaşımı süreleri boyunca saklayabilecektir. Bu durumda, verilerin temel işleme amaçları sona erdiğinde Oktrade ilgili verilere erişim yetkilendirmesi yaparak verilerin, yalnızca dava vb. hukuki süreçlerde kullanılmasını sağlayacak düzenlemeleri yapar. Oktrade kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesinde aşağıda belirtilen teknik ve idari tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına ve işbu İmha Politikası’nda düzenlenen ilke ve koşullara uyar.

Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler

Şirket, faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza eder. Bu kapsamda kişisel veriler;

» 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

» 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,

» 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

» 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar

Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,

» 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu,

» 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

» 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

» 4857 sayılı İş Kanunu,

» 5434 sayılı Emekli Sağlığı Kanunu,

» 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu

» Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

» Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır.

Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları

Şirket, faaliyetleri çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda saklar.

• İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek.

• Şirketsel iletişimi sağlamak.

• Şirket güvenliğini sağlamak,

• İstatistiksel çalışmalar yapabilmek.

• İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek.

• Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak.

• Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak.

• Yasal süreçleri yürütmek.

• İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü.

Kişisel Verilerin Tutulduğu Kayıt Ortamları

Oktrade’nin tüm çalışanları işbu İmha Politikası’na uymakla yükümlüdür. İşbu İmha Politikası, Oktrade’nin iş süreçleri çerçevesinde aşağıda belirtilen kayıt ortamları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın işlediği ve sakladığı tüm kişisel verileri kapsar:

• Dahili ve harici hard disk,

• Mobil cihazlar (Bilgisayar vb.),

• Dosya paylaşım platformları ve diğer ağ platformları,

• Doküman yönetim uygulamaları gibi depolama alanları,

• E-posta hesapları

• Yazılı dokümanlar ve

• Veri tabanları.

Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesine, Hukuka Aykırı Erişimin Engellenmesine, Güvenli Bir Biçimde Saklanmasına ve İmhasına İlişkin Alınan Tedbirler

Oktrade, veri sorumlusu olarak kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak erişiminin ve işlenmesinin önlenmesi ve uygun olan hallerde kişisel verilerin hukuka uygun olarak silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için Kanun’un 12. maddesindeki ilkeler çerçevesinde aşağıda belirtilen teknik ve idari tedbirleri alır.

• Silme, yok etme ve anonimleştirmeye ilişkin erişim yönetimi düzenlemeleri yapılmaktadır.

• Güvenlik tedbirlerini kurmak, geliştirmek ve korumak amacıyla ağ güvenliği önlemleri, uygulama güvenliği önlemleri alınmakta ve güvenlik duvarları ile güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.(ESET B2B ENDPOİNT PROTECTİON ADVANCED)

• Erişim yetkilendirmesi, kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrolü yapılmaktadır.

• Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.

• Veri güvenliğini sağlamak için anahtar yönetimi ve şifreleme yapılmakta ve veri kaybının önlenmesi sağlanmaktadır.

• Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda eğitimler verilerek bilgilendirilmektedir.

• Oktrade’nin yürütmekte olduğu faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde analiz edilerek, bu analiz neticesinde kişisel veri işleme süreçleri ortaya konmaktadır.

SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

Şirket tarafından, faaliyetleri kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak;

Süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili saklama süreleri Kişisel Veri Envanteri ve VERBİS’te süreç bazında saklama süreleri ise Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yer alır.

Söz konusu saklama süreleri üzerinde, gerekmesi halinde Oktrade tarafından güncellemeler yapılır. Saklama süreleri sona eren kişisel veriler için re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi Oktrade tarafından yerine getirilir.

VERİ KATEGORİSİ SAKLAMA SÜRESİ İMHA SÜRESİ

Kimlik Hukuki yükümlülük ve sözleşmesel ilk periyodik imha zamanı

Zorunluluğun bitmesini takriben 6 ay

İletişim Hukuki yükümlülük ve sözleşmesel ilk periyodik imha zamanı

Zorunluluğun bitmesini takriben 6 ay

Lokasyon Hukuki yükümlülük ve sözleşmesel ilk periyodik imha zamanı

Zorunluluğun bitmesini takriben 6 ay

Özlük Hukuki yükümlülük ve sözleşmesel ilk periyodik imha zamanı

Zorunluluğun bitmesini takriben 6 ay

Müşteri İşlem Hukuki yükümlülük ve sözleşmesel ilk periyodik imha zamanı

Zorunluluğun bitmesini takriben 6 ay

Fiziksel Mekan Güvenliği 1 ay ilk periyodik imha zamanı

Finans Hukuki yükümlülük ve sözleşmesel ilk periyodik imha zamanı

Zorunluluğun bitmesini takriben 6 ay

Mesleki Deneyim Hukuki yükümlülük ve sözleşmesel ilk periyodik imha zamanı

Zorunluluğun bitmesini takriben 6 ay

Sağlık Bilgileri Hukuki yükümlülük ve sözleşmesel ilk periyodik imha zamanı

Zorunluluğun bitmesini takriben 6 ay

Aile Bilgileri Hukuki yükümlülük ve sözleşmesel ilk periyodik imha zamanı

Zorunluluğun bitmesini takriben 6 ay

Çalışma Verileri İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundan ilk periyodik imha zamanı

doğan saklama süresi olan 15 yıl

Sigorta İş ilişkisinin sona ermesini ilk periyodik imha zamanı

takriben 10 yıl